บุคลากรห้องสมุด

pm_dao
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น
amrin3
นางอมรินทร์ แก้วทาสี
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
rudee
นางฤดี แสงเดือนฉาย
เลขานุการส่วนสนับสนุนวิชาการ/ธุรการสำนัก
arun
นางสางอรุณ แสนใจวุฒิ
บรรณารักษ์

nirandorn2
นายนิรันดร เลิศวีรพล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

kosin
นายโกสินทร์ ทองดี
บรรณารักษ์