คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์

0

ในเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. คณะครุศาสตร์จัดอบรมเทคนิคการบริหารการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบทะเบียนนิสิต ให้แก่คณาจารย์ในคณะ โดยมีพระมหาชำนาญ มหาชาโน, ดร. ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร และ พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล คอยดูแลแนะนำ ตลอดการอบรม

Share.

About Author

Leave A Reply