ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดดำเนินการพร้อมกับมหาวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  พระราชสารเวที (ปัจจุบันที่พระธรรมวิสุทธาจารย์) เจ้าอาวาสวัดธาตุ (พระอารามหลวง)  เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นในสมัยนั้น  มีดำริให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาขอนแก่น เพื่อให้เป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในภูมิภาคนี้  ในสมัยนั้นห้องสมุดยังต้องอาศัยอาคารของวัดธาตุเพื่อให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้า  ต่อเมื่ออาคารมหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๘  จึงได้มีห้องสมุดเกิดขึ้น เป็นห้อง ๒๐๖ ชั้นสองของอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ อาสภมหาเถร)  ต่อมาห้องสมุดเริ่มคับแคบ  จำนวนที่นั่งสำหรับให้บริการไม่เพียงพอจึงได้ย้ายห้องสมุดลงมาที่ชั้นหนึ่งของอาคารและเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

old_libold_mcukk

 

 

 

 

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๔๙ ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตอนแก่น(พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต) ร่วมกับคณะสงฆ์ภาค ๙ ได้วางนโยบายในการขยายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นให้สามารถรองรับผู้สนใจในเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอสมุดสารสนเทศขึ้นโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) ได้โปรดประทานนามเพื่อเป็นสิริมงคลว่า “อาคารหอสุมดสารสนเทศสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยประยุกต์สูง ๓ ชั้น ยาว ๔๖ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร ก่อสร้างในวงเงิน ๑๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ในการก่อสร้างอาคารหอสมุดสารสนเทศ ฯ เจ้าประคุณสมเด็จฯ เมตตาประทานเงินสมทบการก่อสร้าง จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และมอบหมายให้พระธรรมสิทธินายก (ธงชัย สุขญาโณ) เป็นประธานดำเนินการจัดหาทุนในก่อสร้าง เปิดบริการตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๐ เป็นต้นมา
his01
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) และทรงเปิดป้ายอาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสณมหาเถร) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
pradhep
และเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว  อุปเสณมหาเถร) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงปลูกต้นสาละ ณ บริเวณหน้าอาคารหอสมุดสารสนเทศฯ

keaw1