ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ระเบียบห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุด

   เพื่อให้การบริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย จึงกำหนดข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าใช้ห้องสมุดไว้ ดังต่อไปนี้
๑. เคารพต่อสถานที่ราชการโดยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๒. สำรวมกิริยาไม่พูดคุยเสียงดัง และไม่รบกวนผู้อื่น
๓. ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเมื่อเข้าใช้ห้องสมุด
๔. ไม่ใช้วัสดุ หนังสือ หรือสิ่งของวางจองที่นั่ง
๕. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มเข้าห้องสมุด
๖. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดเข้าห้องสมุด
๗. ห้ามทำความสกปรกในห้องสมุด
๘. ห้ามฉีก กรีด หรือเขียนหนังสือหรือเอกสาร และสิ่งพิมพ์ทุกชนิดของห้องสมุด
๙. ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ เกสาร และสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
๑๐. ไม่นำทรัพยากรห้องสมุดที่ไม่ได้ยืมอย่างถูกต้องตามระเบียบออกจากห้องสมุด
๑๑. ต้องนำทรัพยากรห้องสมุดที่ยืมไป ส่งคืนห้องสมุดตามเวลาที่กำหนด
๑๒. ดูแล ระมัดระวังทรัพย์สินส่วนตัว หากสูญหาย ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ
๑๓. ห้ามขโมย หรือหยิบฉวยทรัพยากรในห้องสมุดออกไปโดยไม่ได้ขออนุญาติ
หากผู้เข้าใช้ห้องสมุดไม่ปฏิบัติตาม หรอฝ่าฝืนข้อปฏิบัติข้างต้น ห้องสมุดมีอำนาจลงโทษตามประกาศของมหาวิทยาลัย

lib01