- คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรี
- ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนาฯ
- สังคายนาในพระพุทธศาสนา
- แบบเรียนอักษรธรรมอีสานและไทยน้อย
- พระพุทธศาสนาในจีน
- เยือนอินเดียตามรอยอารยธรรมพุทธ
- นครราชคฤห์เมืองหลักของพุทธศาสนา
- ถ้ำพุทธศาสนาในอินเดีย
- พุทธสถานที่ถูกลืมในอินเดีย
- ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย
- พระพุทธศาสนาในลาว