Monthly Archives: November, 2018

ประชาสัมพันธ์ welcome
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) โดยใช้ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ -…

Featured 45579885_2536601289691353_8524818429616586752_n
0

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค…