Monthly Archives: May, 2020

ประชาสัมพันธ์ google2
0

อีเมล นิสิต ป.ตรี วข.ขอนแก่น ปี 2-4 จำนวน 506 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้รหัสนิสิตตามด้วย @mcu.ac.th เป็นอีเมลในรูปแบบ xxx@mcu.ac.th เช่น…

ประชาสัมพันธ์ 20042-1078x516
0

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ…