Yearly Archives: 2020

ประชาสัมพันธ์ google2
0

อีเมล นิสิต ป.ตรี วข.ขอนแก่น ปี 2-4 จำนวน 506 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้รหัสนิสิตตามด้วย @mcu.ac.th เป็นอีเมลในรูปแบบ xxx@mcu.ac.th เช่น…

ประชาสัมพันธ์ 20042-1078x516
0

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ…

ประชาสัมพันธ์ spinkle
0

ช่วงอยู่บ้านแบบนี้ สำนักพิมพ์ Springer Link แจกหนังสือให้อ่านเติมความรู้ฟรี ๆ กว่า 400 เล่ม มีหลากหลายหมวดให้เลือกอ่านทั้ง การแพทย์และสาธารณสุข, วิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ธุรกิจและการจัดการ, สังคมศาสตร์,…

ประชาสัมพันธ์ pon_songkan63
0

เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น,เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง นำพรแก่พุทธศาสนิกชน “ให้ข้อคิดให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และนำพรปีใหม่ไทย ในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓”

ประชาสัมพันธ์ learningonline
0

แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) *ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ ๓ ที่มา >> คลิก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Featured plan_dev_p63
0

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ…

Featured S__43540573
0

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศสำนักวิชาการร่วมกับ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขต ได้พัฒนาระบบการประเมินบุคคล และจะใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องและทดสอบระบบ จึงกำหนดให้มีการทดลองกรอกข้อมูลในระบบฯ โดยได้ให้บุคคลากรสำนักวิชาการเป็นผู้ทดสอบดพื่อให้ทราบถึงปัญหาและกระบวนการในการข้อมูลระบบเพื่อพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลต่อไป