แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์พิเศษ

0

แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
*ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ ๓

ที่มา >> คลิก
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

About Author

Leave A Reply