Author admin

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…

สารจากผู้บริหาร rector2
0

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุ่นภายใน ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยคำว่า “ประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น…

ประชาสัมพันธ์ pakas60_interview
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf

สารจากผู้บริหาร vesak60
0

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.…

Featured a9_2
0

ในโอกาสที่ พระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการฯ ได้จัดให้มีการประชุมสำนักและน้อมถวายมุทิตาสักการะ  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปี…

กิจกรรม vesak60
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…

ประชาสัมพันธ์ p4
3

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา สามารถดาวน์โหลดกำหนดการใหม่ ลำดับการเข้ารับได้ที่ http://eval.mcu.ac.th/?p=674 ***การรับปริญญา** 20 พ.ค. 60 ภาคบ่าย 13.00 น. ปริญญาตรี ทุกคณะ (ยกเว้นคณะพุทธศาสตร์ บรรพชิต)…

ประชาสัมพันธ์ parinya2
0

เรื่องควรรู้ก่อนรับปริญญา” *คำถาม* ควรแต่งตัวอย่างไรในวันซ้อมใหญ่ของมหาวิทยาลัย ? *คำตอบ* ช่วงเช้า(18/5/60)มีการอภิปราย แต่งตัวสุขภาพ ช่วงซ้อม ตามกำหนดการของแต่คณะ ระดับต่างๆ ให้แต่งตัวสวมชุดครุยสถาบันนะครับ เพื่อเป็นการให้เกียรติตัวบัณฑิตเองและสถาบัน *คำถาม* การเรียงลำดับการเข้ารับดูได้จากไหน? *ตอบ*…

ประชาสัมพันธ์ parinya
0

เเจ้ง กำหนดการซ้อมรับปริญญา เเละประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง การฝึกซ้อมรับปริญญาสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต เเละดุษฎีบัณฑิต

1 2