Author admin

ประชาสัมพันธ์ dham_noi
1

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตและท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย) เพื่อสืบสานมรดกของชาวอีสาน เริ่มเรียนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 100 ปี…

Featured 34729461_2072218263034776_8848612659692568576_o
0

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี…

Featured 2018-06-08 20.23.52
0

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี…

ประชาสัมพันธ์ tci
0

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล…

Featured 637807
0

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมการสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ตามมติที่ประชุม คราวประชุมผู้ประสานงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 3…

ประชาสัมพันธ์ name_admis61
0

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 33227937_1994524537475393_5856097950005985280_o
0

วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(DIP) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง…

Featured S__24805389
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์…

1 2 3 5