Author admin

ประชาสัมพันธ์ 23364913_1648032441884520_1055862663_n
0

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แจ้งกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560…

Featured tlc1
0

นายโกสินทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ The 33rd…

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…

สารจากผู้บริหาร rector2
0

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุ่นภายใน ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยคำว่า “ประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น…

ประชาสัมพันธ์ pakas60_interview
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf

สารจากผู้บริหาร vesak60
0

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.…

Featured a9_2
0

ในโอกาสที่ พระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการฯ ได้จัดให้มีการประชุมสำนักและน้อมถวายมุทิตาสักการะ  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปี…

กิจกรรม vesak60
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช…

ประชาสัมพันธ์ p4
3

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา สามารถดาวน์โหลดกำหนดการใหม่ ลำดับการเข้ารับได้ที่ http://eval.mcu.ac.th/?p=674 ***การรับปริญญา** 20 พ.ค. 60 ภาคบ่าย 13.00 น. ปริญญาตรี ทุกคณะ (ยกเว้นคณะพุทธศาสตร์ บรรพชิต)…

1 2 3