Browsing: ประชุม

Featured 27849431_1861880963823427_1262821450_n
0

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 27067039_1767718893300180_884741460769208041_n
0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 408 อาคาร…

Featured 2018-01-22 10.26.03
0

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ) ครั้งที่ 1/2561โดยมีพระเดชพระคุณ…

Featured 2018-01-15 14.58.59
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ…

Featured 2018-01-15 14.14.11
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้(KM)หอพุทธศิลป์ โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม…

Featured 26230136_2197105600315145_4703582685828696755_n
0

บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์…

Featured 32665
0

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นการประชุมหารือ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสัมมนาแผนฯ  ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561

Featured meet13Dec17_01
0

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว…

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…