Browsing: ประชุม

Featured 33227937_1994524537475393_5856097950005985280_o
0

วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(DIP) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง…

Featured S__24805389
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์…

Featured 27849431_1861880963823427_1262821450_n
0

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 27067039_1767718893300180_884741460769208041_n
0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 408 อาคาร…

Featured 2018-01-22 10.26.03
0

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ) ครั้งที่ 1/2561โดยมีพระเดชพระคุณ…

Featured 2018-01-15 14.58.59
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ…

Featured 2018-01-15 14.14.11
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้(KM)หอพุทธศิลป์ โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม…

Featured 26230136_2197105600315145_4703582685828696755_n
0

บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์…

Featured 32665
0

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นการประชุมหารือ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสัมมนาแผนฯ  ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561

Featured meet13Dec17_01
0

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว…

1 2