Browsing: ประชุม/อบรม/สัมมนา

ประชาสัมพันธ์ 20042-1078x516
0

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ…

Featured plan_dev_p63
0

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ…

Featured timeline_20181001_133435
0

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี…

Featured timeline_20180928_145952
0

พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ นางระพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม 101 …

Featured pic002
0

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระมหาดาวสยาม วขิรปญฺโญ,ผศ.ดร., รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคคลากรสำนักวิชาการในการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา ก่อนที่จะย้ายไปตำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในวันที่ 1…

Featured 53509
0

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.45 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาร และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่สำนักฯ…

Featured S__30162991
0

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561เวลา 13.00 น.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือด้านบริหารจัดการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ…

Featured meet6Aug18_1
0

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์…

Featured 33227937_1994524537475393_5856097950005985280_o
0

วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(DIP) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง…

Featured S__24805389
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์…

1 2