ประชุมบุคลากรสำนัก

0

   เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561เวลา 13.00 น.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือด้านบริหารจัดการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
   1. เรื่องการสแกนลงเวลาเข้า-ออก ปฏิบัติงานของบุคลากร ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอ
   2. เรื่องขอความร่วมมือให้บุคลากรสำนักฯ กรอกข้อมูลลงในระบบกรอกภาระงานให้ครบถ้วน
   3. เรื่องขอความมือให้บุคลากรสำนักฯ มีจิตอาสาในการร่วมงานโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
S__30162990
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
   1. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
   2. เรื่องพิาจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการอิ่มบุญ
   3. เรื่องพิจารณาโครงการกฐินสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2561
S__30162988
มีมติที่ประชุม สำนักวิชาการเกี่ยวกับงานบุคคล ให้บุคคลกรทุกท่านปฏิบัติดังนี้
1.ให้บุคคลทุกท่านสแกนนิ้ว(ลงเวลา) เข้าออกงาน ตามระเบียบ มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
2.ให้กรอกประวัติตามโปรแกรม http://202.28.108.18/office-kk/ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
3.ให้ส่งประวัติ และ ภาระ ตามฟอร์มที่ส่งให้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
4.ขอความร่วมมือในการเข้า ร่วมพิธี ต่างๆที่กำหนด
ทั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่และมีผลต่อการประเมินคุณภาพการทำงานของบุคคลสำนักวิชาการ

S__30162986

Share.

About Author

Leave A Reply