Monthly Archives: September, 2018

Featured timeline_20180928_145952
0

พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ.ดร. รก.ผอ.สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้ นางระพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม 101 …

Featured pic002
0

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พระมหาดาวสยาม วขิรปญฺโญ,ผศ.ดร., รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 หลังจากนั้นได้กล่าวขอบคุณบุคคลากรสำนักวิชาการในการทำงานร่วมกันที่ผ่านมา ก่อนที่จะย้ายไปตำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ในวันที่ 1…

Featured timeline_20180926_131732
0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เจ้าภาพคือ ดร.ชานิณี ยศพันธ์ บริจาคปัจจัย 2,000 บาท, พ.ต.ต.หญิงสุชญา นันตะนะ ตำรวจภูธร ภาค…

Featured dhamma8
0

โครงการธรรมสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 (ครั้งที่ 8) ณ วัดสว่างอรุณ บ้านโนน ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น เวลา 18.00-20.00 น. ฉายสไลด์บรรยายธรรมโดย…

Featured 545351
0

โครงการธรรมสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2561 (ครั้งที่7) ประจำวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ณ วัดไพศาล บ้านหนองหญ้ารังกา…

Featured timeline_20180919_132858
0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เจ้าภาพคือ แม่นาง คงเจริญ ร้านบูตัส เอ็กซ์เพรส และชาวบ้านกุดพังเครือ 3,600 บาท มีพระครูสุนทรกิตติธรรมคุณ เป็นประธานสงฆ์…

ประชาสัมพันธ์ ntl1
0

ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ทราบว่า หอสมุดแห่งชาติ มีระบบ Digital Library สำหรับอ่าน ebook แล้ววันนี้ เพื่อความสะดวกในการค้นคว้าหาความรู้ให้ทันกับยุคดิจิตอลในปัจจุบัน ทุกท่านสามารถขอใช้บริการได้โดยเข้าไปสมัครสมาชิกตามลิงค์นี้ http://www.2ebook.com/new/library/index/nlt และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นหลังจากสมัครสมาชิกแล้วนั้น ยังสามารถใช้งานผ่าน Application ได้ทั้งในระบบ…

Featured timeline_20180917_191056
0

โครงการธรรมสัญจร ครั้งที่ 6 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ที่วัดกุมภะศรีวิลัย บ้านหม้อ ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น มีพระครูเขมปัญญาคม เป็นเจ้าอาวาส บรรยายธรรมโดย…

Featured pic17sep18
0

โครงการอิ่มบุญ ประจำวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 คือ แม่นาง คงเจริญ ร้านบูตัส เอ็กซ์เพรส บ้านกุดพังเครือ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพถวาย…

ประชาสัมพันธ์ ilovelibrary
0

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำตำรา เอกสารประกอบการสอน ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จัดทำเป็น e-Book โดยฝากไว้ที่เว็บไซต์ http://www.ilovelibrary.com/ โดยมีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้ เข้าเว็บไซต์ http://www.ilovelibrary.com/ คลิกเมนู…

1 2