Monthly Archives: March, 2020

Featured plan_dev_p63
0

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ…