ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

 ปรัชญามหาวิทยาลัย :

ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย :

สร้างคนเก่งและดีอย่างมีสมรรถภาพ
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ
บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ
บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างคนเก่งและดีอย่างมีสมรรถภาพ

ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ ใฝ่คิด เป็นผู้นำจิตใจและปัญญา มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม

จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ

จัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยบูรณาการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข

บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ

มุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม อันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนา

บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความสำนึกรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ปณิธานมหาวิทยาลัย :

ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

พันธกิจมหาวิทยาลัย :

ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์สำนักวิชาการ

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นศูนย์บริการวิชาการภูมิภาคภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

พันธกิจสำนักวิชาการ

  • ส่งเสริมบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและการวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
  • จัดหา และรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่บุคลากร ในสถาบัน และชุมชน
  • บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ดำเนินการ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรอื่น จัดโครงการกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

ยุทธศาสตร์สำนักวิชาการ

๑.  เน้นงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา
๒.  สร้างเครือข่ายข้อมูลงานวิจัยกับสถาบันอื่น
๓.  จัดหาและตั้งกองทุนอุดหนุนงานวิจัย
๔.  จัดทำฐานข้อมูลระเบียนหมู่หนังสือให้เป็นปัจจุบัน
๕.  สร้างระบบสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับส่วนกลางและมหาวิทยาลัยอื่นๆ
๖.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาขบวนการเรียนการสอนในวิทยาเขตขอนแก่น
๗.  พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย
๘.  พัฒนาระบบทะเบียนให้สามารถประมวลผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๙.  พัฒนาเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพระพุทธศาสนา
๑๐. พัฒนาระบบ E – Office ในการบริหารจัดการสำนักงาน