Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ dham_noi
1

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตและท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย) เพื่อสืบสานมรดกของชาวอีสาน เริ่มเรียนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 100 ปี…

ประชาสัมพันธ์ tci
0

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล…

ประชาสัมพันธ์ name_admis61
0

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

ประชาสัมพันธ์ congrat61
0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561…

ประชาสัมพันธ์ sem_bandit61
0

ขอเชิญว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกรูป/ท่านเข้าร่วมโครงการดีๆเพื่อหาแหล่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานรวมถึงการรับฟังการเสวนาในการทำงานที่ศิษย์เก่าได้พบเจอประสบการณ์ต่างๆจนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราในการทำงานนะคะ ปล.โครงการดีๆแบบนี้อย่าพลาดนะคะ

ประชาสัมพันธ์ reg
0

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต สำหรับนิสิต พธ.บ.63 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลท่านเอง ขอความกรุณาเข้าไป ตรวจสอบแก้ไข โดยเฉพาะ ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตทุกท่าน เข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง ส่วนที่สำคัญคือ ที่มี…

ประชาสัมพันธ์ boonkum61
0

ขอเชิญ ร่วมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี…

ประชาสัมพันธ์ 21Feb18
0

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขอนิมนต์/เรียนเชิญบุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน (รวมถึงเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ) เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อทำงความเข้าใขในการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ในวันพุธท๊่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

ประชาสัมพันธ์ g-suit2
0

เรียน/เจริญพร ด้วยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จะได้จัดอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วย Google Suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามความทราบแล้วนั้น…

ประชาสัมพันธ์ samuk61_a
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้…

1 2