Browsing: ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ qa_64
0

การตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันายายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ google2
0

อีเมล นิสิต ป.ตรี วข.ขอนแก่น ปี 2-4 จำนวน 506 ราย ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ใช้รหัสนิสิตตามด้วย @mcu.ac.th เป็นอีเมลในรูปแบบ xxx@mcu.ac.th เช่น…

ประชาสัมพันธ์ 20042-1078x516
0

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ…

ประชาสัมพันธ์ spinkle
0

ช่วงอยู่บ้านแบบนี้ สำนักพิมพ์ Springer Link แจกหนังสือให้อ่านเติมความรู้ฟรี ๆ กว่า 400 เล่ม มีหลากหลายหมวดให้เลือกอ่านทั้ง การแพทย์และสาธารณสุข, วิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ธุรกิจและการจัดการ, สังคมศาสตร์,…

ประชาสัมพันธ์ pon_songkan63
0

เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น,เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง นำพรแก่พุทธศาสนิกชน “ให้ข้อคิดให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และนำพรปีใหม่ไทย ในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓”

ประชาสัมพันธ์ learningonline
0

แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) *ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ ๓ ที่มา >> คลิก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Featured jitarsa
0

เนื่องด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามโครงการนี้ ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาไว้ เพื่อการนี้จึงใครขอเชิญนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ในวันพุธที่ ๒๔…

ประชาสัมพันธ์ welcome
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) โดยใช้ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ -…

ประชาสัมพันธ์ kathin61
0

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ถอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘…

1 2 3