Browsing: กลุ่มงานส่งเสริมฯ

กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 37372203_2234044380149787_3544647044943577088_n
0

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 37066154_2227037164183842_3993552280782635008_n
0

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,นายธนรัฐ อดทน,นายเมธิยวัจน์ เข็มผะกา เดินทางไปอบรมนักเรียนสังดัดเทศบ้านเมืองศิลา ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชน…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 36748411_2222802651273960_3256142825972039680_n
0

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ได้รับหมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่่น,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ให้เดินทางไปอบรม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็ก เยวชนและประชาชน ณ เทศบาลตำบลหัวนา อ.เมือง…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 36616237_2218406478380244_4259019618028355584_n
0

วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จัดโครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 35974499_2206933366194222_4460286256579870720_n
0

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้พระวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ต.โสกนกเต็น อ.พล…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 32775791_2185230385031187_356015091910443008_n
0

เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้…