โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์

0

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์
           วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้น โดยในวันนี้ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓) มีหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม ดังนี้
                     ๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
                     ๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
                     ๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
           ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นให้บุคลากรสายวิชาการได้ฝึกปฏิบัติและนำไปใช้จัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้จริง ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๓ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์และสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทราบวิธีการ และสามารถนำเอกสาร หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์และสามารถจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด ๒.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและทราบวิธีการ และสามารถนำเอกสาร หนังสือ ตำรา เอกสารประกอบการสอนเข้าสู่ระบบออนไลน์ การจัดโครงการประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ ๑.อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ จำนวน ๕ วัน โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการรวมแล้วประมาณ จำนวน ๖๕ รูป/คน โดยผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตขอนแก่น ชี้แจงนโยบาย การจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ , นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น แนะนำการบันทึกวีดีโอสอน ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์, นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนบนระบบออนไลน์ Meet ,Zoom, นางสาวอัญญาดา ตาเสาร์ นักวิชาการศึกษา และนายอภิวัฒน์ สาระบัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา แนะนำการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ MCU e-Learning , ณ ห้องประชุมพิมลธรรม ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

news13may20

Share.

About Author

Leave A Reply