Monthly Archives: August, 2018

Featured S__30162991
0

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561เวลา 13.00 น.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือด้านบริหารจัดการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ…

Featured meet6Aug18_1
0

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์…