ประชุมสำนักวิชาการ

0

   เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือถึงสภาพปัจจุบันและปัญหา ของการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ รวมถึงระดมสมองเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหา ณ อาคารหอสมุดสารสนเทศ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)

meet6Aug18_4 meet6Aug18_3 meet6Aug18_2

Share.

About Author

Leave A Reply