ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

0

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
    บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรของหลักสูตร ตามแผนกลยุทธ์และการประกันคุณภาพของหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดย ดร.เรียงดาว ทวะชาลี รก.รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น  แนะนำแนวทางการทำแผนพัฒนาบุคคล ณ  อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

plan_dev_p63a

Share.

About Author

Leave A Reply