yothin
apps

ประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ถอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ >> ดาวน์โหลดใบปวารณา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำบุญกฐินในครั้งนี้…

Featured
0

มจร วิทยาเขตขอนแก่น ๓๓ ปี แห่งการพัฒนาจิตใจและสังคม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่ -เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) องค์ทุติยนายก -เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว…

0

ค่ายคุณธรรม นำศีล ๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำศีล ๕ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม…

0

ค่ายคุณธรรม นำศีล ๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำศีล ๕ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม…

0

มจร วิทยาเขตขอนแก่น ๓๓ ปี แห่งการพัฒนาจิตใจและสังคม

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่ -เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) องค์ทุติยนายก -เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(เกี่ยว…

0

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ ถอดถวาย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ >> ดาวน์โหลดใบปวารณา ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีที่ท่านได้ทำบุญกฐินในครั้งนี้…

0

ปฐมฤกษ์ ปีงบประมาณ 62 ผอ.สำนักฯประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และบุคคลากรเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน และในการนี้…