dao2
apps

ประชาสัมพันธ์
1

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย)

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตและท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย) เพื่อสืบสานมรดกของชาวอีสาน เริ่มเรียนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-2275849,…

Featured
0

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี(ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น…

0

ขอแสดงความยินดีกับวารสารของ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล…

0

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี(ทองสา วรลาโภ ป.ธ.๘) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น…

1

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ ท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย)

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตและท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย) เพื่อสืบสานมรดกของชาวอีสาน เริ่มเรียนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 085-2275849,…

0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(DIP) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง…

0

ขอแสดงความยินดีกับวารสารของ มจร วิทยาเขตขอนแก่น

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI และจัดกลุ่มคุณภาพวารสาร ซึ่งศูนย์ TCI ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล…