hotlink
qa
data
lib
plan
0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เนื่องด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามโครงการนี้ ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาไว้ เพื่อการนี้จึงใครขอเชิญนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐…

0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เนื่องด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามโครงการนี้ ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาไว้ เพื่อการนี้จึงใครขอเชิญนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐…

0

ค่ายคุณธรรม นำศีล ๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำศีล ๕ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม…

0

มจร ขอนแก่น จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Learning, e-Testing

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของวิทยาเขตขอนแก่น…

0

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

เนื่องด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามโครงการนี้ ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาไว้ เพื่อการนี้จึงใครขอเชิญนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ในวันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐…

0

ปฐมฤกษ์ ปีงบประมาณ 62 ผอ.สำนักฯประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และบุคคลากรเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน และในการนี้…