dao

สารจากผู้บริหาร
0

มจร ๔.๐ ในยุคประเทศไทย ๔.๐

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุ่นภายใน ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยคำว่า “ประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น ๔ ยุค ดังนี้ ประเทศไทย ๑.๐…

Featured
0

มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักกสูตร Web I Development Fundamental Level

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักกสูตร Web I Development Fundamental Level (HTML5 + CSS3+Bootstrap3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี…

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf

0

มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักกสูตร Web I Development Fundamental Level

   ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักกสูตร Web I Development Fundamental Level (HTML5 + CSS3+Bootstrap3) สำหรับส่วนภูมิภาค ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี…

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf

0

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพิมลธรรม…