yothin6
apps

ประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) โดยใช้ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นี้

Featured
0

มจร ขอนแก่น จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Learning, e-Testing

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของวิทยาเขตขอนแก่น…

0

ค่ายคุณธรรม นำศีล ๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำศีล ๕ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม…

0

ค่ายคุณธรรม นำศีล ๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำศีล ๕ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม…

0

มจร ขอนแก่น จับมือ ส่วนเทคโนฯ ใช้ระบบ MCU e-Learning, e-Testing

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค 4.0 ซึ่งเป็นการจัดสอบด้วยระบบ e-Testing อย่างเป็นทางการครั้งแรก ของวิทยาเขตขอนแก่น…

0

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (ฝ่ายคฤหัสถ์) โดยใช้ชื่อว่า “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นี้

0

ปฐมฤกษ์ ปีงบประมาณ 62 ผอ.สำนักฯประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี นางรพีพร มณีวรรณ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ และบุคคลากรเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน และในการนี้…