dao2
apps

ประชาสัมพันธ์
0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561 เป็นตั้นไป

Featured
0

การประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชา…

0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561 เป็นตั้นไป

0

การประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง…

0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561 เป็นตั้นไป

0

การประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชา…

0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561 เป็นตั้นไป