dao2

 

ประชาสัมพันธ์
0

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ แก่นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสศาสตบัณฑิต, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

Featured
0

ประชุมสำนักวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ ๑…

0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา…

0

รักษาการผู้อำนวยการสำนักฯ มอบรางวัลนักกีฬา

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้รางวัลเป็นกำลังใจแก่บุคลากรภายในสำนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพัฒนาบุคลากร มจร.ทั่วประเทศที่จังหวัดพะเยา และได้เหรียญรางวัลกลับมา     

0

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ แก่นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสศาสตบัณฑิต, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

0

ประชุมสำนักวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ วาระที่ ๑…

0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา…