nrct
mcuaad
sac
jaluek
mus
fart
rit
ses
mbp

0

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566

ประกาศรับสมัครเยาวชนชายอายุ 9-15 ปี เข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ใบสมัคร https://kk.mcu.ac.th/2021/files/samuk_nain66.pdf กำหนดการ https://kk.mcu.ac.th/2021/files/agenda_nain66.pdf ติดต่อสอบถาม / สมัคร แอดไลน์ในภาพได้เลย หรือโทร 092-9132887

0

ประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมียุทธศาสตร์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

0

ค่ายคุณธรรม นำศีล ๕

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอแก่น ,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระธีระพงษ์ นรินฺโท,อาจารย์เมธิยวัจน์ เข็มผกาและนายธนรัฐ อดทน ดำเนินการอบรมนักเรียนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นำศีล ๕ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ต.บ้านขาม…

0

สำนักวิชาการนำร่องจัดการอบรมการกรอกภาระงาน

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศสำนักวิชาการร่วมกับ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขต ได้พัฒนาระบบการประเมินบุคคล และจะใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องและทดสอบระบบ จึงกำหนดให้มีการทดลองกรอกข้อมูลในระบบฯ โดยได้ให้บุคคลากรสำนักวิชาการเป็นผู้ทดสอบดพื่อให้ทราบถึงปัญหาและกระบวนการในการข้อมูลระบบเพื่อพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลต่อไป

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์

วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามอบหมายให้พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการจัดการเรียนการสอนบนระบบออนไลน์ จึงได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขึ้น โดยในวันนี้ (๑๓ พฤษภาคม…