dao2
apps

ประชาสัมพันธ์
0

หลักสูตรอบรม การกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขอนิมนต์/เรียนเชิญบุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน (รวมถึงเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ) เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อทำงความเข้าใขในการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ในวันพุธท๊่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดสารสนเทศฯ

Featured
0

สำนักวิชาการจัดอบรมหลักสูตร G Suite for Education

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรนะการทำงานด้วย G Suite for Education โดยโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มสมรรณะการทำงานด้วย G Suite…

0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา…

0

สำนักวิชาการจัดอบรมหลักสูตร G Suite for Education

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรนะการทำงานด้วย G Suite for Education โดยโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มสมรรณะการทำงานด้วย G Suite…

0

หลักสูตรอบรม การกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์

กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขอนิมนต์/เรียนเชิญบุคลากรที่ได้รับมอบหมายดูแลเว็บไซต์ของส่วนงาน (รวมถึงเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ) เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อทำงความเข้าใขในการกรอกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ในวันพุธท๊่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารหอสมุดสารสนเทศฯ

0

ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” Volunteer Spirit with…

0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มีนโยบายดำเนินการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย คือ “ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา…