ประวัติความเป็นมาสำนักวิชาการ

วิทยาเขตขอนแก่นได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ในระยะแรกกำหนดให้มีฝ่ายวิชาการสังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ต่อมามหาวิทยาลัยได้กำหนดหน่วยงานใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้มีสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นตรงต่อวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีพระครูศรีปริยัติสุนทร (หนูปัน) เป็นผู้อำนวยการท่านแรก ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑–๒๕๔๔ รูปต่อมาคือพระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ ปัจจุบันคือ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ (พ.ศ. ๒๕๕๔- ปัจจุบัน) สำนักวิชาการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น ๓ ฝ่าย และ ๑ ศูนย์ ดังนี้
๑. ฝ่ายวิชาการและวิจัย
๒. ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
๓. ฝ่ายห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. ศูนย์บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

old_mcu it