ประวัติความเป็นมาสำนักวิชาการ

วิทยาเขตขอนแก่นได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ในระยะแรกกำหนดให้มีฝ่ายวิชาการสังกัดสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ต่อมามหาวิทยาลัยได้กำหนดหน่วยงานใหม่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้มีสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ขึ้นตรงต่อวิทยาเขตขอนแก่น โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ดังต่อไปนี้

  • พระครูศรีปริยัติสุนทร (หนูปัน) พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๔ รูปที่ ๑
  • พระมหาสุนทร สุนฺทรธมฺโม พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๙ รูปที่ ๒
  • พระมหาประทีป สญฺญโม พ.ศ.๒๕๔๙ – ๒๕๕๒ รูปที่ ๓
  • พระครูปริยัติธรรมวงศ์ (สุพล) พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘ รูปที่ ๔
  • พระครูสุตธรรมภาณี (สำนวน) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รูปที่ ๕
  • พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน รูปปัจจุบัน

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ภารกิจ  อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้แบ่งสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ไว้ ๑ ส่วนงาน ๔ กลุ่ม

– ส่วนสนับสนุนวิชาการ

มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานจัดเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน และดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานวิจัย มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางวิชาการ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๑. กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล

ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือ การรับสมัคร การคัดเลือกนิสิต และการลงทะเบียน กองทุนการศึกษา ข้อมูลนิสิต และให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัตินิสิต งานจัดทำระบบการวัดผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ออกหนังสือสำคัญแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ

ปฏิยัติงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น จัดหาและให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ โสตทัศนูปกรณ์ จัดอบรมบุคลากร นิสิต ของวิทยาเขตให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อค้นคว้าหรือสนับสนุนการทำงาน รวมทั้งผลิต จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย เผยแพร่และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวบรวมและประมวลข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา งานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ รวมทั้งจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน เผยแผ่ ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม งานบริการฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม วิปัสสนากรรมฐาน งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งานบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนหรืออื่นๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

old_mcu it