Monthly Archives: April, 2020

ประชาสัมพันธ์ spinkle
0

ช่วงอยู่บ้านแบบนี้ สำนักพิมพ์ Springer Link แจกหนังสือให้อ่านเติมความรู้ฟรี ๆ กว่า 400 เล่ม มีหลากหลายหมวดให้เลือกอ่านทั้ง การแพทย์และสาธารณสุข, วิศวกรรม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, ธุรกิจและการจัดการ, สังคมศาสตร์,…

ประชาสัมพันธ์ pon_songkan63
0

เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่น,เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง นำพรแก่พุทธศาสนิกชน “ให้ข้อคิดให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และนำพรปีใหม่ไทย ในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓”

ประชาสัมพันธ์ learningonline
0

แนวทางการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) *ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ฉบับที่ ๓ ที่มา >> คลิก ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย