Browsing: สารจากผู้บริหาร

ประชาสัมพันธ์ tci
0

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล…

ประชาสัมพันธ์ congrat61
0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561…

สารจากผู้บริหาร nic2018
0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

สารจากผู้บริหาร rector2
0

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุ่นภายใน ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยคำว่า “ประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น…

สารจากผู้บริหาร vesak60
0

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.…