วันวิสาขบูชาโลก

0

สัมโมทนียกถา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ประธานในการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ วันเสาร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Share.

About Author

Leave A Reply