Monthly Archives: June, 2018

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 36616237_2218406478380244_4259019618028355584_n
0

วันที่ ๒๘-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์) จัดโครงการค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 35974499_2206933366194222_4460286256579870720_n
0

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้พระวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดำเนินการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่คณะครูนักเรียนโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ต.โสกนกเต็น อ.พล…

ประชาสัมพันธ์ dham_noi
1

ขอนิมนต์/เรียนเชิญ นิสิตและท่านที่สนใจศึกษาภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรธรรม-ไทยน้อย) เพื่อสืบสานมรดกของชาวอีสาน เริ่มเรียนวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 นี้ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ที่ห้องศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 100 ปี…

Featured 34729461_2072218263034776_8848612659692568576_o
0

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี…

Featured 2018-06-08 20.23.52
0

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น นำโดย พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสนักวิชาการ และพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี…

ประชาสัมพันธ์ tci
0

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) เปิดรับวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์) เพื่อดำเนินการพิจารณานำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล…

Featured 637807
0

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมการสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ตามมติที่ประชุม คราวประชุมผู้ประสานงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 3…

ประชาสัมพันธ์ name_admis61
0

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…