อบรมการสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์

0

   เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมการสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ตามมติที่ประชุม คราวประชุมผู้ประสานงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. โดยมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์

138115 138118 138119 138123 138122 138121 9348

   ผลการประชุมมีมติให้ผู้ประสานงานหลักสูตรทุกหลักสูตรเตรียมข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตรตนเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ประกอบด้วย
1. รูปภาพคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน
2. รายละเอียดวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ ทุกระดับ
3. ผลงานทางวิชาการ/บทความ/งานวิจัย/หนำงสือ-ตำรา/เอกสารประกอบคำสอน
4. แผนการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
5. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
6. โครงการ/กิจกรรม/ภาพกิจกรรมต่างๆ
 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply