สำนักวิชาการนำร่องจัดการอบรมการกรอกภาระงาน

0

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศสำนักวิชาการร่วมกับ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขต ได้พัฒนาระบบการประเมินบุคคล และจะใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องและทดสอบระบบ จึงกำหนดให้มีการทดลองกรอกข้อมูลในระบบฯ โดยได้ให้บุคคลากรสำนักวิชาการเป็นผู้ทดสอบดพื่อให้ทราบถึงปัญหาและกระบวนการในการข้อมูลระบบเพื่อพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลต่อไป

S__43540570 S__43540572 S__43540574

Share.

About Author

Leave A Reply