Monthly Archives: January, 2018

Featured 27067039_1767718893300180_884741460769208041_n
0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 408 อาคาร…

Featured 2018-01-22 10.26.03
0

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ) ครั้งที่ 1/2561โดยมีพระเดชพระคุณ…

Featured 2018-01-15 14.58.59
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ…

Featured 2018-01-15 14.14.11
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้(KM)หอพุทธศิลป์ โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม…

Featured 26230136_2197105600315145_4703582685828696755_n
0

บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์…

ประชาสัมพันธ์ samuk61_a
0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นี้…

กิจกรรม 450517
0

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 นางรพีพร มณีวรรณ และ นายนิรันดร เลิศวีรพล กำลังนิเทศงานให้ เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจาก หน่วยวิทยบริการมหาสารคาม

Featured 32665
0

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นการประชุมหารือ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสัมมนาแผนฯ  ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561