ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือ ครั้งที่ 1/2561

0

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ) ครั้งที่ 1/2561โดยมีพระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 23 รูป/คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ประธานคณะกรรมการ
2. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ กรรมการ
3. พระมหาสำราญ กมฺมสุทโธ ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ กรรมการ
4. พระอธิการบุญช่วย โชติวํโส เลขาฯหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา กรรมการ
5. อาจารย์บุญส่ง นาแสวง  ประธานหลักสูตรสังคมศึกษา กรรมการ
6. อาจารย์ชัยภัทร ปทุมนา เลขาฯหลักสูตรปรัชญา กรรมการ
7. อาจารย์ชยันต์ บุญพิโย เลขาฯหลักสูตรภาษาอังกฤษ กรรมการ
8. อาจารย์สุทธภา อินทรศิลป์ (แทน) ประธานหลักสูตรการสอนภาษาไทย กรรมการ
9. ผศ.ดร.ปัญญา คล้ายเดช ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ กรรมการ
10. ดร.สมควร นามสีฐาน เลขาฯหลักสูตรการสอนสังคมศึกษา กรรมการ
11. ดร.สุนทร สายคำ ผู้ประสานงานหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา กรรมการ
12. นายชัยรัตน์ มาสอน ผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ
13. นางสาวลักคณา อาดมนตรี ผู้ประสานงานหลักสูตรรัฐศาสตร์ กรรมการ
14. นายสุรพร ตุ่นป่า ผู้ประสานงานหลักสูตรสังคมศึกษา กรรมการ
15. นายอภิรัตน์ เวียงสีมา ผู้ประสานงานหลักสูตรการสอนภาษาไทย กรรมการ
16. นางสาวศศิธร แทนแสง บรรณารักษ์ นบ.มหาสารคาม
17. นางนุจรี ทองรัก การเงินฯ นบ.มหาสารคาม
18.พระณัฐพงศ์ ขนฺติสมฺปนฺโน เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ
19. นางสาวยุภาพร เงาะเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการ
20. นางอมรินทร์ แก้วทาสี ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวอรุณ แสนใจวุฒิ บรรณารักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. นายนิรันดร เลิศวีรพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. นายโกสินทร์ ทองดี บรรณารักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2018-01-22 10.26.182018-01-22 10.24.58 2018-01-22 10.25.16 2018-01-22 10.25.34 2018-01-22 10.25.55 ณ ห้องประชุมพิมลธรรม (๑๐๑) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply