Browsing: Featured

Featured posts

Featured 26230136_2197105600315145_4703582685828696755_n
0

บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์…

Featured 32665
0

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นการประชุมหารือ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าสัมมนาแผนฯ  ระหว่างวันที่ 9-11 ม.ค.2561

Featured meet13Dec17_01
0

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว…

Featured 24067877_1525506234198761_953138692735628336_n
0

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้รางวัลเป็นกำลังใจแก่บุคลากรภายในสำนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพัฒนาบุคลากร มจร.ทั่วประเทศที่จังหวัดพะเยา และได้เหรียญรางวัลกลับมา   …

Featured tlc1
0

นายโกสินทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ The 33rd…

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…

Featured a9_2
0

ในโอกาสที่ พระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการฯ ได้จัดให้มีการประชุมสำนักและน้อมถวายมุทิตาสักการะ  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปี…