Browsing: Featured

Featured posts

Featured 28166551_163662241094750_3462395331899471090_n
0

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

Featured g_suite61
0

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มสมรรนะการทำงานด้วย G Suite for Education…

Featured 27654623_186725245422941_6164150753185369716_n
0

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนิสิตชมรมอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๗…

Featured 27654959_2016830748334925_5837499242639683019_n
0

วันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนิสิตชมรมอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 27849431_1861880963823427_1262821450_n
0

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 27067039_1767718893300180_884741460769208041_n
0

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการความเสี่ยง ณ ห้องประชุม 408 อาคาร…

Featured 2018-01-22 10.26.03
0

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ) ครั้งที่ 1/2561โดยมีพระเดชพระคุณ…

Featured 2018-01-15 14.58.59
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ…

Featured 2018-01-15 14.14.11
0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้(KM)หอพุทธศิลป์ โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม…

Featured 26230136_2197105600315145_4703582685828696755_n
0

บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์…

1 2