Browsing: Featured

Featured posts

Featured plan_dev_p63
0

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตามอบหมายให้ผศ.ดร.นิเทศ สนั่นนารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมประชุมแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ…

Featured S__43540573
0

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศสำนักวิชาการร่วมกับ กลุ่มงานแผนและงบประมาณ สำนักงานวิทยาเขต ได้พัฒนาระบบการประเมินบุคคล และจะใช้เป็นเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิทยาเขตขอนแก่น ดังนั้น เพื่อเป็นการนำร่องและทดสอบระบบ จึงกำหนดให้มีการทดลองกรอกข้อมูลในระบบฯ โดยได้ให้บุคคลากรสำนักวิชาการเป็นผู้ทดสอบดพื่อให้ทราบถึงปัญหาและกระบวนการในการข้อมูลระบบเพื่อพัฒนาให้ระบบมีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากลต่อไป

Featured jitarsa
0

เนื่องด้วยหน่วยงานราชการในพระองค์ ๙๐๔ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการอบรมนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตามโครงการนี้ ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่องค์พระมหากษัตริย์ได้ทรงสถาปนาไว้ เพื่อการนี้จึงใครขอเชิญนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญครั้งนี้ ในวันพุธที่ ๒๔…

Featured 45579885_2536601289691353_8524818429616586752_n
0

วันที่ ๖ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ e-learning and e-testing สำหรับคณาจารย์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คณาจารย์สอนรายวิชาเเละทดสอบวัดผลรายวิชาได้ง่ายสะดวกเเละตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในยุค…

Featured 23Oct61
0

เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ลานหน้าอาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ในงานนี้ นางรพีพร…

Featured 43154581_2095126024081910_8903025166573895680_n
0

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยจัดพิธีทำบุญทักษิณาอุทิสถวายบูรพาจารย์ ผู้ก่อตั้งวิทยาเขต อันได้แก่…

Featured timeline_20181002_215958
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่10) ณ วัดมงคลเทพประสิทธิ์ บ้านโนนสัง ต.หนองบอน อ.โกสุมพิสัย มหาสารคาม เวลา 18.00-20.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์(ถวายสื่อ) 52 คน บรรยายธรรมและฉายสไลด์โดย…

Featured timeline_20181002_145310
0

โครงการธรรมสัญจร (ครั้งที่9) ณ วัดไตรคามบำรุง บ้านโคก-นางาม ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น กิจกรรมมีเสวนาของดีประจำชุมชน โดย ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล,ผศ.ดร.ชาญชัย ฮวดศรี,ผศ.ชอบ ดีสวนโคก และปราชฌ์ชาวบ้าน…

Featured timeline_20181001_133435
0

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. พระมหาโยธิน โยธิโก,ผศ. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานบุคลากรสำนักนัก ครั้งที่ 1 หลังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก โดยมี…

Featured timeline_20180929_164106
0

วันที่ 28 กันยายน 2561 พระมหาโยธิน โยธิโก ,ผศ. รก.ผอ.สำนักวิชาการ มอบหมายให้ นางรพีพร มณีวรรณ ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ นำคณะบุคลากรสำนักวิชาการ ร่วมแสดงความยินดี แด่ท่านอาจารย์บัวลัย…

1 2 3 6