Browsing: Featured

Featured posts

Featured tlc1
0

นายโกสินทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ The 33rd…

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…

Featured a9_2
0

ในโอกาสที่ พระครูสุตธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น) เข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาการฯ ได้จัดให้มีการประชุมสำนักและน้อมถวายมุทิตาสักการะ  ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเรียนรวม ๑๐๐ ปี…