Monthly Archives: May, 2017

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…

สารจากผู้บริหาร rector2
0

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุ่นภายใน ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยคำว่า “ประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น…

ประชาสัมพันธ์ pakas60_interview
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf