Yearly Archives: 2017

สารจากผู้บริหาร nic2018
0

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง “จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” (Volunteer Spirit with Sustainable Social Development) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย…

ประชาสัมพันธ์ patibatdham60_1
0

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ แก่นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสศาสตบัณฑิต,…

Featured meet13Dec17_01
0

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว…

Featured 24067877_1525506234198761_953138692735628336_n
0

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น ได้ให้รางวัลเป็นกำลังใจแก่บุคลากรภายในสำนักที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพัฒนาบุคลากร มจร.ทั่วประเทศที่จังหวัดพะเยา และได้เหรียญรางวัลกลับมา   …

ประชาสัมพันธ์ 23364913_1648032441884520_1055862663_n
0

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น แจ้งกำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560…

Featured tlc1
0

นายโกสินทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ The 33rd…

Featured 18814468_1678961505455186_8281008950794952031_o
0

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาระบบห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย…

สารจากผู้บริหาร rector2
0

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ธนาคารโลกยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง (Upper-middle-income group) เนื่องจากรัฐบาลไทยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงเช่นเดียวกับสหรัฐเมริกาและญี่ปุ่นภายใน ๑๕-๒๐ ปีข้างหน้า รัฐบาลจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นด้วยคำว่า “ประเทศไทย ๔.๐ Thailand 4.0” โดยแบ่งยุคของการพัฒนาประเทศออกเป็น…

ประชาสัมพันธ์ pakas60_interview
0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คลิ๊กลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ http://kk.mcu.ac.th/files/name_interview60.pdf