ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ

0

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวาย ภัตตาหาร น้ำปานะ แก่นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, รัฐศาสตรบัณฑิต,รัฐประศาสศาสตบัณฑิต, หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ติดต่อสอบถาม

  •     ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ๐๘๑-๙๗๔๒๗๗๗
  •     พระธีระพงษ์ นรินโท ๐๖๑-๙๕๖๙๖๙๖
  •     อาจารย์ทรงพล โชติกเวชกุล ๐๖๔-๕๒๔๑๔๕๑
  •     นายชานนท์ อรัญสาร ๐๘๗-๐๘๗๕๔๕๖
  •     นายธันธร สิงห์โสภา ๐๘๔-๙๕๖๗๐๐๒
  •     นางสาวนิตยา ภูบัวเพชร ๐๙๒-๑๓๖๓๐๔๒
Share.

About Author

Leave A Reply