ประชุมสำนักวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

0

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จัดประชุมตามวาระ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล อาคารหอสมุดสารสนเทศ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒ เรื่องที่กรรมการและเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ การส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน
๑.๒.๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑.๒.๓ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้ (KM) หอพุทธศิลป์
๑.๒.๔ คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการจัดบุคลากรวิทยาเขตขอนแก่น ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไปตามส่วนงานที่กำหนด

meet13Dec17_02วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
– เรื่องรายงานการปฏิบัติงานของส่วนงานในสังกัด

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ เรื่องพิจารณาประกาศสำนักวิชาการ เรื่อง ปฏิทินการประชุมสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๒ เรื่องพิจารณาร่าง คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ ตำรา ฯลฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

meet13Dec17_03 meet13Dec17_04 meet13Dec17_05

Share.

About Author

Leave A Reply