ประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

0

นายโกสินทร์ ทองดี เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ The 33rd Thailand Library Consortium (TLC) Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ
tlc2
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ คือ
1.เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและห้องสมุดระดับต่างๆ ทั่วประเทศ
3.เพื่อทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในการสรรค์สร้างอนาคตของห้องสมุด
4.เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการประดิษฐานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในบริบทของห้องสมุด

tlc3 tlc4 tlc5

Share.

About Author

Leave A Reply