ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้(KM)หอพุทธศิลป์

0

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรู้(KM)หอพุทธศิลป์ โดยมี พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. พระครูสโมธานเขตคณารักษ์,ดร.     เจ้าคณะอำเภอชุมแพ     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายพลเผ่า เพ็งวิภาศ     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ
3. นายนิรันดร เลิศวีรพล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ
4. นางอมรินทร์ แก้วทาสี     ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ     กรรมการ/เลขานุการ
5. นายสุนทร เสนาซุย     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นางฤดี แสงเดือนฉาย     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
7. นางประกายเพชร ชารินทร์     นักวิชาการศึกษา     กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ
8. นิสิต ประธานชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

2018-01-15 14.13.38  2018-01-15 14.14.22 2018-01-15 14.14.34

Share.

About Author

Leave A Reply