โครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี

0

บุคลากร สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา/งบประมาณ/แผนปฏิบัติการประจำปี ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

2018-01-09 10.31.43 2018-01-09 10.31.33 2018-01-09 10.31.25 2018-01-09 10.31.11 2018-01-09 10.30.52 2018-01-09 10.31.02

 

Share.

About Author

Leave A Reply