ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

0

   ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
    ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ดาเนินการสอบคัดเลือกพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

>>> คลิกดูรายละเอียด

Share.

About Author

Leave A Reply