การประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์

0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มาเป็นประธานในการเปิดการประชุมผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อจัดทำเว็บไซต์
S__24805399 S__24805389 S__24805391 S__24805386 S__24805394
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์หลักสูตรสาขาวิชา และได้จัดอบรมการสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตรดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดการประชุมนี้ขึ้นมาเพื่อปรึกษาหารือ ติดตามและประเมินผลการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าประชุมดังรายชื่อต่อไปนี้
3May18_name1

3May18_name2
ผลการประชุมมีมติให้ผู้ประสานงานหลักสูตรทุกหลักสูตรเตรียมข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตรตนเพื่อนำขึ้นเว็บไซต์ประกอบด้วย
1. รูปภาพคณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกท่าน
2. รายละเอียดวุฒิการศึกษาของคณาจารย์ ทุกระดับ
3. ผลงานทางวิชาการ/บทความ/งานวิจัย/หนำงสือ-ตำรา/เอกสารประกอบคำสอน
4. แผนการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา
5. ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
6. โครงการ/กิจกรรม/ภาพกิจกรรมต่างๆ

ทั้งนี้ ให้จัดอบรมการกรอกข้อมูลเว็บไซต์หลักสูตรในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดสารสนเทศฯ

S__24805393S__24805384 S__24805397 S__24805395

Share.

About Author

Leave A Reply