โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

0

วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(DIP) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล

33200300_1916213201784081_3629076717479395328_n 33133672_1994523280808852_4916208489728049152_o 33333781_1916213298450738_4327165970033410048_n 33183035_1994037957524051_7627824379681832960_o 33498898_1994523417475505_4031271735843094528_o

ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

Share.

About Author

Leave A Reply