ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน วัดสูงเม่น

0

วันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มจร วิทยาเขตขอนแก่น นำคณะนิสิตชมรมอนุรักษ์อักษรธรรมอีสาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น จำนวน ๒๗ รูป/คน ศึกษาดูงาน การอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน ด้วยกระบวนการของ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช วัดสูงเม่น (CHALERMRAJA CULTURAL CENTER OF WAT SUNGMEN) ซึ่งการจัดศึกษาดูงานมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อจะอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในหอสมุดสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ๒. เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ และศิลปะ ที่สำคัญเกี่ยวกับคัมภีร์ใบลานล้านนานำมาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย ๓. เพื่อป้องกันการชำรุด เสียหาย ต่อคัมภีร์ใบลานที่มีอยู่ให้ทรงคุณค่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดจากแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ๔.เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน และจัดเป็นข้อมูลพื้นฐานทางคัมภีร์ใบลาน เป็นมรดกของขอนแก่นต่อไป ในงานนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ให้การต้อนรับและบรรยายความเป็นมาของการอนุรักษ์คัมภัร์ใบลาน พร้อมทั้งการเก็บรักษาและเผยแพร่สร้างเครือข่ายแนวร่วมการอนุรักษ์คัมภีร์ จนปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแพร่หลาย และมีคัมภีร์ใบลาน มีจำนวนมากที่สุดในโลก คัมภีร์ส่วนใหญ่ถูกจารด้วยอักษรธัมม์ล้านนาทั้งนั้น มีผู้สนใจทั้งภาครัฐ และ เอกชนได้มาศึกษากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อองค์ความรู้ที่ปรากฏบนคัมภีร์ใบลาน ล้วนมีค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น จึงนับว่าเป็นมรดกธัมม์ มรดกโลก การมาดูงานครั้งนี้ ณ หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่.
27541064_2016833165001350_992703293433026914_n 27545000_2016829968335003_8632016791668805219_n 27545181_2016833201668013_7365354866588692614_n phrae8_02_18
ข่าว/ภาพ : พระไชยา ติกขวีโร

Share.

About Author

Leave A Reply