นิมนต์/เชิญ บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Google Suite for Education

0

เรียน/เจริญพร
ด้วยสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น จะได้จัดอบรมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วย Google Suite for Education เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการทำงาน และเพิ่มศักยภาพการสอน ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตามความทราบแล้วนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การจัดโครงการฯ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร และบุคลากร ที่มีรายชื่อแนบมาพร้อมนี้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้โดยพร้อมเพียงกัน หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ให้ทำบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงรองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อชี้แจงเหตุผลดังกล่าว
จึงเรียน/เจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณา

g-suit

ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะต้องสมัคร Google App for Education กรุณากรอกใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งที่ สำนักวิชาการก่อนวันที ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


หลักการและเหตุผล:-
G Suite For Education เป็น Apps บนเว็บที่นิยมใช้กันทั่วโลก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาสามารถสมัครใช้งานฟรี ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ช่วยให้ประหยัดค่าจัดหาซอฟต์แวร์ หมดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น เหมาะต่อการใช้งานในยุค Thailand 4.0 มีเครื่องมือใช้งานมากมาย เช่น อีเมล์ (Gmail), ปฏิทิน (Calendar) ไดรฟ์ (Drive) เป็นต้น

วัตถุประสงค์:-
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการใช้งานG Suite for Education
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำ G Suite for Education ไปเพิ่มสมรรถนะการทำงานของตนเอง

เนื้อหาหลักสูตร :-
G Suite for Education : ความเป็นมา, ข้อตกลงใช้งาน, บริการของ G Suite, ประโยชน์ที่ได้รับ,สมัครใช้งาน
Mail : ลงชื่อเข้าใช้งาน, ส่ง e-Mail (คนเดียว หลายคน กลุ่ม), รับและจัดเก็บ e-Mail, ลบ e-Mail, ตั้งค่าการใช้งาน(ภาษา รูป ข้อความเริ่มต้น ลายเซ็น),ความปลอดภัย (Password e-Mail สำรอง), โอนข้อมูลเมล์เก่า
Contacts : เพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อผู้ติดต่อ, สร้างกลุ่มผู้ใช้, นำเข้า/ส่งออกรายชื่อผู้ติดต่อ
Calendar : มุมมองปฏิทิน,เพิ่ม/ลบ/แก้ไข/เรียกคืนกิจกรรม, แชร์กิจกรรม, นัดประชุม, นำเข้า/ส่งออกปฏิทิน
Drive : ดาวน์โหลด/อับโหลดไฟล์, ลบ/เรียกคืนเอกสาร, จัดระเบียบเอกสารด้วย Folder,แชร์เอกสาร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:-
บุคคลทั่วไปที่ต้องการนำ G Suite for Education ไปเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน

ความรู้พื้นฐาน:-
ผู้เข้ารับการอบรมควรมีทักษะการใช้งานอินเทอร์เน็ต และการใช้งานโปรแกรมทั่วๆไป

ระยะเวลา :-
๒ วัน (๑๒ ชม.) ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้จากหลักสูตรนี้ :-
๑. เรียนรู้การใช้ G Suite for Education (Gmail, Calendar, Contact List, Drive) โดยเน้นการปฏิบัติจริง
๒. เอกสารประกอบการเรียนการสอน พร้อมตัวอย่างที่ใช้ฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

วุฒิบัตร/ของที่ระลึก (กรณีผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด)

Share.

About Author

Leave A Reply