Yearly Archives: 2018

Featured 637807
0

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดอบรมการสร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ตามมติที่ประชุม คราวประชุมผู้ประสานงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 3…

ประชาสัมพันธ์ name_admis61
0

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น…

Featured 33227937_1994524537475393_5856097950005985280_o
0

วันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2561 บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ตัวซี้วัดผลสัมฤทธิ์รายบุคคล(KPls) และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(DIP) เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัยฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายตามตำแหน่งงานของแต่ละบุคคล ในงานนี้ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง…

Featured S__24805389
0

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์…

ประชาสัมพันธ์ congrat61
0

ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ พธ.บ.63 ที่สภาวิชาการมีอนุมัติปริญญา เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยรับรองในวันที่ 28 มีนาคม 2561 นี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้ทราบเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและการชำระค่าขึ้นทะเบียน นิสิตสามารถดำเนินตั้งแต่วันที่ 1 – 25 เมษายน 2561…

ประชาสัมพันธ์ sem_bandit61
0

ขอเชิญว่าที่บัณฑิตใหม่ทุกรูป/ท่านเข้าร่วมโครงการดีๆเพื่อหาแหล่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานรวมถึงการรับฟังการเสวนาในการทำงานที่ศิษย์เก่าได้พบเจอประสบการณ์ต่างๆจนประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราในการทำงานนะคะ ปล.โครงการดีๆแบบนี้อย่าพลาดนะคะ

ประชาสัมพันธ์ reg
0

ประชาสัมพันธ์สำหรับนิสิต สำหรับนิสิต พธ.บ.63 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลท่านเอง ขอความกรุณาเข้าไป ตรวจสอบแก้ไข โดยเฉพาะ ชื่อภาษาอังกฤษ ต้องตรงกับบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตทุกท่าน เข้าตรวจสอบข้อมูลประวัติของตนเอง ส่วนที่สำคัญคือ ที่มี…

กลุ่มงานส่งเสริมฯ 32775791_2185230385031187_356015091910443008_n
0

เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤศภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการเสริมสร้างวินัย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิด การนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้มอบหมายให้…

Featured 28166551_163662241094750_3462395331899471090_n
0

วันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวนภลักษณ์ แซ่เตียว นักวิชาการศึกษา รับผิดชอบงานเทคโนโลยี หน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เข้าร่วมการประชุม สร้างเสริมความเข้าใจและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์…

1 3 4 5 6 7