ดาวน์โหลด

  • คู่มือการใช้งานระบบบริการการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กรอกเกรดออนไลน์) >> Click here
  • ใบสมัคร Google Apps for Education >> คลิกที่นี่
  • แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ >>ks4_travel_form
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐) >>report_QA59
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) >>report_QA58_resize
  • รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) >>report_QA57_resize
  • รายงานผลการตรวจประเมินภายใน ระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) >>report_QA60.pdf
  • รายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ >> SAR60.pdf
     คู่มือการใช้โปรแกรม จาก มจร วิทยาเขตพะเยา   Download File
  1. ระบบ แฟ้มสะสมผลงาน    
    – ระบบ สารสนเทศ แฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)   ดาวน์โหลด
    – คู่มือ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศแฟ้มสะสมผลงาน (E-Portfolio)   ดาวน์โหลด
         
  2. ระบบ บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา (E-TQF)    
    – ระบบ บริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (E-TQF)   ดาวน์โหลด
    – รายงานผลการจัดการความรู้ ปี 2561
   กระบวนการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
  ดาวน์โหลด
       
  3. แนวทางปฏิบัติที่ดี    
    – “เทคนิคพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย   ดาวน์โหลด