Yearly Archives: 2018

Featured 53509
0

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.45 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหาร และขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ที่สำนักฯ…

Featured 499576
0

คุณฤดี แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น เป็นเจ้าภาพอิ่มบุญในวันจันทร์ ที่ 10 กันายายน 2561 เพื่ออุทิศกุศลให้คุณสมชิด กลางจันอัด สามีผู้เสียชีวิตไป ในงานนี้ มีพระครูสุตธรรมภาณี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์…

Featured 52906
0

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ออกโครงการธรรมสัญจรในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 5 ณ วัดป่ามุนิกวนาราม บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เวลา 18.00-20.00 น. โดยพระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ,ผศ.ดร.…

Featured timeline_20180909_123046
0

สำนักวิชาการวิทยาเขตขอนนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ ออกโครงการธรรมสัญจรในช่วงเข้าพรรษา ครั้งที่ 4 ณ วัดบูรพาภิรมยาราม บ.บัวใหญ่ ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น มี พระครูปัญญาสารภิรมย์ เป็นเจ้าอาวาส และ…

Featured timeline_20180905_113754
0

โครงการอิ่มบุญ สำนักวิชาการ ประจำวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 มีพระอาจารย์ธีระพงษ์ นรินฺโท/แสนพงษ์ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ทำบุญคล้ายวันเกิดโยมแม่ประนอม แสนพงษ์ จำนวน 3,000 บาท…

Featured S__30162991
0

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561เวลา 13.00 น.พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ได้นัดบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือด้านบริหารจัดการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ…

Featured meet6Aug18_1
0

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น. พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นัดประชุมผู้บริหาร คณาจารย์…

1 2 3 4 5 7