วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก และการเปิดงานประชุมวิชาการฯ

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลัย ได้จัดการประชุมวิชาการของสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ ๓ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติภายใต้ หัวข้อ : “สติ: วิถีปฏิบัติและวิถีแห่งการประยุกต์บนฐานแห่งความกรุณา” โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเปิดงาน ในวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเสด็จเปิดงานเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร นอกจากนั้นยังมีการเปิดหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสากล ซึ่งรวบรวม จาก ๓ นิกายหลักให้เป็นหนึ่งเดียว พิมพ์จำนวน ๑๐,๐๐๐ เล่ม แจกจ่ายไปยังทั่วโลกในงานนี้ อีกด้วย

vesak60a
ในงานนี้ ผู้บริหาร จาก มจร.วิทยาเขตขอนแก่น อาธิเช่น พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น,ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา พร้อมด้วย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา, พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร. อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระุพุทธศาสนา, ผศ.ดร.ประยูร แสงใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ขก) ,รศ.ดร.ดิปติ วิสุทธางกูร อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ, อาจารย์สิทธิพล เวียงธรรม อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา, ดร.สุนทร สายคำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,ดร.สุรพล พรมกุล ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์บัณฑิต,ดร.นิรัช เรืองแสน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น, นางสาวนภกนก เมืองโคตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร่วมกิจกรรม ณ อาคารมหาวชิราลงกรณ์ ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

Share.

About Author

Leave A Reply