โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

โครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่เด็กอโศกศิษย์ปู่อาจ
ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

             พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถวายรายงานต่อประธานพิธีดังนี้

             รับน้อง หรือกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ คือ กิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่ จัดขึ้น สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อให้นิสิตที่เข้าใหม่ได้ทำความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น กิจกรรม รับน้อง ถือเป็นกิจกรรมที่เหล่าบรรดานิสิตทำติดต่อกันมานาน จนกลายเป็นประเพณี โดยรุ่นพี่ในทุกสถาบันจะสรรหากิจกรรมแปลกๆ มาใช้ต้อนรับนิสิตใหม่ เพื่อให้น้องใหม่ ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี และระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ตลอดจนฝึกจิตใจให้พร้อมกับปัญหาที่จะเกิดทั้งการเรียนและการทำงาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีความสามัคคีเกิดการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สำคัญ กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น สโมสรนิสิต องค์กรบริหารนิสิต จึงจัดโครงการรับน้องอย่างสร้างสรรค์สายสัมพันธ์น้องพี่ เด็กอโศกศิษย์หลวงปู่อาจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ภายใต้รูปแบบรับน้อง SOTUS & 9 Buddhist Identities off MCU.KK student 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
๒. เพื่อปลูกฝั่งเรื่องอัตลักษณ์ของนิสิตมหาจุฬา “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา”
๓. เพื่อปลูกฝั่งให้นิสิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ รักและศรัทธาในสถาบัน
๔. เพื่อเป็นการถ่ายทอดสายเลือดและวัฒนธรรมองค์กร มจร.จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม
-กิจกรรมฐานเรียนรู้
-กิจกรรม “รับน้องธรรมะออนทัวร์”
-กิจกรรมถอดบทเรียน ระดมความคิด พิชิตรั้ว มจร.ขอนแก่น
-กิจกรรมสามีจิกรรมและสักการะพระมหาเถระ
-กิจกรรมตักบาตรเติมบุญน้องใหม่
-กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
-กิจกรรมนันทนาการจากพี่สู่น้อง
-กิจกรรมสัมพันธ์ “เติมพลังเลือดชมพู เชิดชูสถาบัน”(กิจกรรมเทียน)
-กิจกรรมการประกวด พระนวลักษณ์
-กิจกรรมการประกวด ดาวเดือนมหาวิทยาลัย และ
-กิจกรรมเพาะรากสู่ต้น รากแก้วอโศก รากที่ ๓

………ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ,สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต , ฝ่ายทะเบียนและวัดผล , ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ,กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์องค์กร ,ร้านถ่ายเอกสารเอมมี่ก๊อปปี้,ร้านหนึ่ง-นัดเวดดิ้ง,ร้านนั่งชิว,เอสออดิโอ องค์กรบริหารนิสิต และสโมสรนิสิต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น ๗๕๐ รูป/คน

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

การตรวจเยี่ยมผลการนำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และโครงการก่อสร้างระบบประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

 การตรวจเยี่ยมผลการนำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม
และโครงการก่อสร้างระบบประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

พระเดชพระคุณ พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรกองแผนงาน (ส่วนกลาง) นำโดย ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการนำเนินการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม และโครงการก่อสร้างระบบประปา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

>>   โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม ใช้เป็นอาคารเรียนรวม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใช้สำหรับเป็นห้องสำนักงานบริหาร มีห้องโถง และลานสำหรับพักรอ จัดกิจกรรมได้ เป็นห้องประชุมย่อยได้ ห้องมุขใช้เป็นห้องผู้บริหารหลักสูตรสาขาวิชาระดับปริญญาตรี โท เอก เป็นห้องเรียนและห้องเรียนรวม/ห้องสัมมนาแบบเธียร์เตอร์ ให้กับนิสิต บุคลากร และประชาชนในประเทศและต่างนานาชาติ ขนาด ๕ ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ ๑ ใช้สำหรับเป็นห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องโถง ลานสำหรับพักรอ และจัดกิจกรรม
ชั้นที่ ๒ ห้องสำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตร สาขาวิชาศาสนาปรัชญา ระดับ ป.ตรี โท เอก ที่เป็นห้องเรียน และห้อง เรียนรวม
ชั้นที่ ๓ ห้องมุขใช้สำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตรสาขาพระพุทธศาสนาระดับ ป.ตรี โท เอก ที่เป็นห้องเรียน/ห้องสัมมนา
ชั้นที่ ๔ ห้องสำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตร และการสอนระดับ ป.ตรี โท เอก ที่เป็นห้องเรียน/ห้องสัมมนา
ชั้นที่ ๕ ห้องมุขใช้สำหรับเป็นห้องผู้บริหารหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองระดับ ป.ตรี โท เอก เป็นเป็นห้องสัมมนา
เริ่มก่อสร้าง ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ สัญญาจ้างเลขที่ 004/2529
งบประมาณก่อสร้าง ๗๘,๕๐๐,๕๐๐ บาท จำนวน ๒๐ งวดงาน ๗๐๐ วัน พร้อมเปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

         ในส่วนโครงการก่อสร้างระบบประปา ใช้งบประมาณก่อสร้างจำนวนทั้งสิ้น ๑๓,๕๙๕,๐๐๐ บาท แยกเป็น ๑๑ รายการดังนี้
๑.ถังเก็บน้ำสำรอง ค.ส.ล. ขนาด ๔.๕x๑๙.๕x๒.๕ ม.ความจุ ๒๑๙ ลบ.ม.
๒.ขุดวางท่อเมนต์ประปาระบบจ่าย
๓.ประเภทงานดินขุด ดินถม
๔.ห้องคอนโทรลรูม ขนาด ๔.๐๐x๔.๐๐ ม.
๕.ระบบประปาน้ำสะอาด
๖.ระบบสูบน้ำดิบ
๗.งานหอถังแบบประปานครหลวง
๘.งานขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ๓ เฟส พร้อมติดตั้งหม้อแปลง 100 KVA
๙.งานขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายใน ๓ เฟส ๒๕๐ เมตร
๑๐.งานเจาะบ่อบาดาล จำนวน ๖ บ่อ
๑๑ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

        เริ่มเปิดใช้งานเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งระบบประปาสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แก้ปัญหาน้ำเค็มภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาน้ำประปาที่ใช้น้ำเค็ม ทำให้สุขภัณฑ์ห้องน้ำเกิดความชำรุด เสียหายเป็นจำนวนมาก ในงานนี้ อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะผู้บริหารกองแผนงาน (ส่วนกลาง) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้ง ๒ โครงการก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

>>

การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ePub3

       การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ePub3

วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมอบรมตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน ePub3”
……ซึ่งมี อาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม วิทยากรและเจ้าหน้าที่ NECTEC ให้ความรู้เพื่อความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล และเห็นความสำคัญอย่างยิ่งของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถผลิตสื่อสารการเรียนการสอนและสื่อประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน
……ในงานนี้ ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ร.ต.ดร.วสันต์ ศรีสอาด อาจารย์ประจำหลักสูตร พธ.ม สาขารัฐประศาสนศาตร์ ร่วมประชุม ณ ห้อง ๕๐๘-๕๐๙ ชั้น ๕ โซน B อาคารเรียนร่วม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

……ฃ

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น #วส

พิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

           พิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธีหล่อองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำโคกสี อำเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น นำคณะสงฆ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ประกอบพิธีบวงสรวง จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนประกอบพิธีเทปูนองค์พระฯ
วันนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาร่วมพิธี ด้วยบารมีธรรมของ พระอธิการบุญช่วย โชติวังโส ดร.รองเจ้าคณะตำบลโนนท่อน

            เจ้าอาวาสวัดทรายบึงสำราญ บ้านบึงแก ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้า ได้จัดร่วมสร้างองค์พระปฐมบรมมหาจักรพรรดิรัตนมหาจุฬาลงกรณ์ หน้าตักกว้าง ๗ ศอก สูง ๗ เมตร งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท ประดิษฐาน ณ ลานธรรมพระธรรมวิสุทธาจารย์ (เหล่ว สุมโน) เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนที่ผ่านไปมา และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาธรรมภาคปฏิบัติ และวิชาอื่นๆ
งานนี้มีพุทธศาสนิกชนร่วมออกโรงทานเป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย..

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น


บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ

________วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ ห้องแสดงอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น


บทอาเศรียรวาท
*******************

เทิดบรรจบ น้อมนบ อพภิวาท ยุพราช จักรีวงศ์ ผู้ทรงศรี
เหล่าพสก ใต้หล้า ทั่วธานี ขออัญชลี ต่อพระองค์ ผู้ทรงธรรม
ขอพระองค์ ทรงสถิต ในไอศูร ทรงเกื้อกูล ช่วยชุบ อุปถัมภ์
พุทธศาสน์ คู่กับชาติ เป็นธงนำ ความเป็นธรรม ให้คงอยู่ คู่ธานี
ขอพระองค์ ทรงพระสำราญ ชื่นบานจิต ขอให้ พระบรมบพิตร ทรงสุขี
นิราศทุกข์ ชื่นเกษม และเปรมปรี ทั่วธาตรี ขอน้อมไหว้ ถวายพระพร

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น