ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

แนวทางปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (1)
0

ตารางเรียน/การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (2)
0

ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์ เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ (1)
0

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566 (สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

ประกาศ/ข้อบังคับ/คำสั่ง เฉพาะเว็บบัณฑิตฯ
0

รายชื่อผู้สอบผ่านและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

1 2 3 8